انتشار راهنمای استاندارد بریتانیا برای کاهش ریسک لیستریا

انتشار راهنمای استاندارد بریتانیا برای کاهش ریسک لیستریا

به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک؛ سازمان استاندارد غذایی بریتانیا (FSA) یک راهنمای جدید برای سازمان های سلامت اجتماعی منتشر نموده تا به کاهش ریسک بیماری لیستریوزیس در گروه های آسیب پذیر کمک کند.