گابا (GABA) چیست؟

گابا (GABA) چیست؟

به گزارش واحد بین الملل فودکلینیک و به نقل از پایگاه Applied Environmental Microbiology؛ گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) یک آمینواسید 4کربنه و غیرپروتیئنی است که جزء اصلی منبع آمینواسیدهای آزاد در اکثر پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد.