در راستای تنویر افکار عمومی در خصوص خمیر مرغ استفاده از گوشت مرغ جداشده به روش مکانیکی ممنوع است