4 شرکت در زمینه بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک تایید صلاحیت شدند

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، اصلی ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور، افزایش سطح سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم و محصولات ارگانیک است .

بر این اساس شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 30/1/1388 تصویب نمود که کارگروهی با مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران و عضویت نهادهای مرتبط ، استاندارد بیشینه آفت کش ها را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی نماید.در این راستا ،  تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی در زمینه های بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک و بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی مطابق با  استانداردهای عملیات خوب کشاورزی طبق الزامات استاندارد ملی 17020 دردستور کار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  قرار گرفت و در همین زمینه  شرکت های گیتی آژان پردیس ، پارس گواه ، تلاشگران ارتقای کیفیت تاک و بیوسان گواه برای بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک تایید صلاحیت شدند.