کارخانه صنایع غذایی و بسته بندی صنایع غذایی در اهر افتتاح شد