استخدام لیسانس صنایع غذایی در شهر مشهد

 

به یک لیسانس صنایع غذایی با سابقه کار مفید در صنایع قند در خراساننیازمندیم.

ارسال رزومه به آدرس:

ramand.company@gmail.com

برگرفته از: http://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%db%b1%db%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%af/#ixzz30ip9KgwS