استخدام مهندس صنایع غذایی

به مهندس صنایع غذایی ( خانم ) جهت فروش مواد اولیه در تهران نیازمندیم.

 

آدرس ایمیل: info@RONAKFA.com