برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي ارتقاي سلامت محصولات غذايي اعلام شد

مديرکل نظارت و ارزيابي فرآورده‌هاي خوراکي و آشاميدني سازمان غذا و دارو گفت: مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي ارتقاي سلامت محصولات غذايي، حمايت از توليد غذاهاي سالم و موثر در ارتقاي سلامت است.

به گزارش ايفدونا به نفل از فارس هدايت حسيني  افزود: محوريت برنامه‌هاي ارتقاء سلامت محصولات غذايي که بايد به اين برنامه‌ها توجه جدي شود، کاهش چربي در مواد غذايي، کاهش اسيدهاي چرب اشباع در محصولات غذايي، کاهش نمک در مواد غذايي و پايش غني سازي نمک با يد، کاهش مصرف قندهاي ساده و منطقي کردن مصرف افزودني هاي خوراکي و تحت کنترل قرار دادن رنگ ها و اسانس هاست.

وي اظهار داشت: ما بايد گلوگاههاي ورودي را سهل‌تر کنيم البته نه به معني اينکه به هر کالايي اجازه توليد دهيم بلکه از دموکراسي ها و گلوگاهها کم کنيم و بيشتر انرژي خود را نظارت در سطح عرضه بگذاريم.

حسيني گفت: ما براي سلامت و امنيت مواد غذايي توجه ويژه‌اي داريم و برنامه ريزي هاي بسيار مناسبي نيز انجام شده است.