رتبه برتر پروتایپ نانو پزشکی به محققان صنایع غذایی رسید

دانش و فناوری

در جشنواره نانو دانشگاه آزاد؛
طرح اعضای هیات علمی دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذایی و دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات در اولین دوره مسابقات سراسری و جشنواره نانو دانشگاه آزاد ، موفق به اخذ رتبه برتر در پروتایپ گروه نانو پزشکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحامد اهری عضوهیات علمی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی این واحد در رابطه با طرح خود گفت: طرح مذکور با عنوان طراحی نانوبیوسنسور در بخش پروتایپینگ با همکاری اساتید به نامی چون دکتر ودود رضویلر و دکتر امیرعلی انوار از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، دکتر بهروز اکبری از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و دکتر عباسعلی مطلبی از وزارت جهاد کشاورزی به اجرا در آمده و تا کنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی حائز رتبه های برتر شده است.

وی به کارایی این طرح اشاره کرد و ادامه داد: درحال حاضر نیز این طرح در مرحله دوم تحت عنوان تز دکتری تخصصی دکترانوار با همکاری اساتید نامبرده درحال اجرا بوده و به نتایج بسیار ارزشمندی رسیده است، امروزه استفاده از سنسورهای زیستی یکی از متداولترین کاربردهای تشخیصی در میکروب شناسی مواد غذائی و بسیاری از علوم پایه دیگر است.