مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

مقاله 1، دوره 12، بهار 1393، بهار 1393، صفحه 5-12  XMLاصل مقاله (2508 K)
نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی
نویسندگان
1رزاق محمودی  ؛ 2محمد سعید حسین زاده؛ 3ابراهیم صفری؛ 1میرحسن موسوی؛ 4پیمان زارع؛ 5امید فخری؛ 5یاشار فرشی
1استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، تبریز، ایران
2دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک، تبریز، ایران
4استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تبریز، ایران
5دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: امروزه مصرف کنندگان مواد غذایی خواستار بکارگیری روش های نگهداری و محافظت نو و مطمئن می باشند. در این راستا استفاده از تابش های نوری مختلف در صنعت غذا در جهت محافظت آن به عنوان یک تکنولوژی جدید مطرح بوده و این روش در غیر فعال سازی شمار زیادی از میکروارگانیسم ها بویژه اغلب میکروارگانیسم های پاتوژن عامل عفونت و مسمومیت زای حاصل از غذا بسیار مناسب می باشند، با این وجود تاثیر تابش های مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی غذا و اجزء آن از چالش های مهم کاربرد این تیمار در صنایع غذایی می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثرات تابش لیزرهای موج پیوسته در محدوده مرئی برخصوصیات ساختاری (با استفاده از-PAGE SDS) و فیزیکوشیمیایی (ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی و pH) پروتئین های سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از تاثیر تابش لیزرهای محدوده  مرئی در حداکثر قدرت و در بالاترین دوره زمانی بکار رفته (180 دقیقه) با استفاده از ارزیابی الکترفورز نشان داد که هیچ گونه تغییری در خصوصیات ساختمانی پروتئین های سفیده  تخم مرغ وجود نداشته و همچنین اثرات نامطلوبی در خصوصیات ارگانولپتیکی سفیده تخم مرغ مشاهده نشد. در ارزیابی مقادیر pH نیز هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بین نمونه های کنترل و تیمارهای صورت گرفته در این مطالعه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: از روش تابش لیزر در محدوده مرئی می توان به عنوان روش سالم سازی جدیدی در تخم مرغ های شکسته استفاده نمود، اگرچه تحقیقات بیشتر در مورد توانایی ضد میکروبی این لیزرها باید صورت گیرد.

http://jftn.srbiau.ac.ir/article_2404_502.html